موسیقی درمانی

تعریف موسیقی:
صداهایی که انسان را درعالمی که برای او قابل توصیف نیست سیرمی دهند وچنان براعصاب وروان آدمی مسلط می شوند که احساسات مختلف را برانسان،حاکم می کنند.
ممکن است موجب غمگین شدن یا شادی شوند یا گاهی اعضای بدن انسان را بی اختیاربه حرکت درآورند یا...

خلاصه،موسیقی،چیزی است که انسان را به یک دنیای دیگر،هدایت می کند.

انواع موسیقی:
طبیعی    و    مصنوعی
موسیقی طبیعی،عبارت است ازصدای باد،باران،آوازپرندگان،صدای حیوانات،امواج دریا،غرش تندر و آذرخش و..
موسیقی مصنوعی هم همان صداهایی است که ما می توانیم تولید کنیم.
(صدای انواع آلات موسیقی یا صدای تلنگرانگشتان برسطحی سخت یا صداهای خاصی که می توانیم بادهان،دربیاوریم)


تعریف موسیقی درمانی:
استفاده ی سازمان یافته از موسیقی یا فعالیت‌های آن برای تغییر حالت های ناسازگارو کمک به مراجعین در رسیدن به اهداف درمانی است.

باتوجه به این تعریف،درمی یابیم که موسیقیدرمانی،فقط گوش کردن به موسیقی نیست.

نکته ی مهم، این است که موسیقی،خودش به تنهایی کارِ درمانی نمی‌کند بلکه به عنوان یک روش حمایتی در بالا بردن کیفیت سلامت روانی و جسمی افراد کمک می‌کند.

علاقه وتمایل ما به موسیقی،امری ذاتی است.


دو روش کلی موسیقی درمانی:
-1-روش غیرفعال:
فردبه موسیقی درحال نواخته شدن یا فعالیت های درحال انجام شدن توجه می کند.
موجب برانگیختگی واکنش های ذهنی وعاطفی می شود.
(مثل گوش دادن به موسیقی یا نگاه کردن به رقص دیگران)
-2-روش فعال:
خودفرد،موسیقی را می نوازد یا فعالیت های آن را انجام می دهد.
علاوه برواکنش های ذهنی وعاطفی،واکنش های جسمی وحرکتی را نیزبرمی انگیزد.


فواید موسیقی درمانی:

-همه ی جریان های بدن ما مثل تنفس،ضربان قلب،نبض،امواج مغزی،سیکل ترشح هورمون ها و...زیراثریک ریتم خاص،عمل می کنند
موسیقی،نقش مهمی درتنظیم ریتم این جریان ها دارد وروی دستگاه عصبی خودمختار(ANS)تأثیرمی گذارد.
درواقع،موسیقی،ریتمهای بدن انسان را فریب داده وآنها را تغییرمی دهد و آنهارا دراختیارخودمی گیرد. به همین دلیل است که با شنیدن موسیقی تند،ضربان قلب ما نیزتندشده و تمایل به تحرک درما ایجاد می شود، اما موسیقی ملایم، باعث آرامش بدن ما می شود.
موسیقی شاد باعث خوشحالی ما ولی موسیقی غمگین باعث اندوه ما می شود. این تأثیرپذیری ما ازموسیقی، غیرارادی می باشد و نمی توان دربرابرتأثیرموسیقی،مقاومت کرد. دلیلش هم این است که همه ی دستگاه های درونی بدن ما، خود را با موسیقی درحال پخش، تطبیق می دهند.
(درکلینیکهای کاردرمانی کودکان،ازموسیقی های تند برای جلب تحرک وافزایش انگیزه ی مراجعین استفاده می شود.همچنین ازموسیقی آرام برای کاهش اضطراب و برانگیختگی کودک)

-غده ی هیپوفیزدرپاسخ به موسیقی، ماده ی اندورفین،آزاد می کند. این ماده موجب تسکین درد،ایجاد احساس شادی واعتمادبه نفس ورضایت ازخود وکاهش استرس می شود.(اِندورفین،یک مُسکن طبیعی است و درهنگام ورزش کردن نیزدربدن ما ترشح می شود.)
اثرتسکین درد آن به این صورت است:پیام درد دردستگاه عصبی محیطی تولید می شود(محیطی یعنی هرجایی غیرازمغزونخاع). برای ایجاد حس درد، بایداین پیام تولید شده به مغز برسد. اندورفین،این پیام را تاحدودی مهار وسرکوب می کند و اجازه نمی دهد که به مغزبرسد،درنتیجه حس درد بسیارکاهش می یابد.
هرچه موسیقی،تندتر وباصدای بلندترباشد، ترشح اندورفین ناشی ازآن بیشتراست. به همین دلیل است که با شنیدن موسیقی تند، راحتتر می توانیم ورزش کنیم و دیرترخسته می شویم.
کاهش استرس فرد،موجب تقویت دستگاه ایمنی می گردد. زیرا استرس موجب ترشح هورمونهایی می شود که تضعیف کننده ی دستگاه ایمنی هستند. پس هرچه استرس کمترباشد،ترشح این هورمونها هم کمتراست و دستگاه ایمنی،قوی تراست(ترشح زیاد هورمون کورتیزول ازغده ی آدرِنال،موجب سرکوبی دستگاه ایمنی می گردد)
افزایش اعتمادبه نفس و رضایت ازخود نیزبه سادگی،موجب درمان وپیشگیری بسیاری ازمشکلات روانی می شوند.
دربسیاری ازاختلالات روانی مثل اسکیزوفرنی(روانگسیختگی)،افسردگی واضطراب و... کاهش اعتمادبه نفس و احساس بی ارزشی وناامیدی وجوددارد. بنابراین موسیقیدرمانی،چه فعال وچه غیرفعال، نقش درمانی و پیشگیری بسیارمهمی می تواند ایفاکند.
(درکلینیکهای کاردرمانی کودکان، ازموسیقی برای افزایش تحمل و کاهش درد در کودکان CPاستفاده می شود.)

-موسیقی،احساسات نهفته ی فردرا بیدارمی کند به طوری که فرد می تواند درمورد آنها صحبت نماید.
مثلاًوقتی موسیقی خاصی را برای فردی پخش می کنند و ازاو می خواهند درباره ی احساسی که پیدا کرده حرف بزند. یا می تواند احساس خود را درقالب حرکات موزون،نشان دهد.


-موسیقی روی بسیاری از بیماری‌ها از جمله ناراحتی‌های تنفسی، بیماری‌های قلبی، دردهای کلیوی، ناراحتی‌های قبل و بعد از جراحی، دردهای زایمان، سوختگی،عوارض سرطان و کما اثر دارد.

ازآنجایی که موسیقی،ریتمهای بدن انسان را تنظیم می کند پس می تواند تاحدودی دربهبودعلایم قلبی و تنفسی،مؤثرباشد.
چون موسیقی باعث تسکین دردمی شود،پس می تواند به درمان هرگونه بیماری همراه با درد، کمک کند.

-استفاده از موسیقی آرام‌بخش همراه با تمرین‌های تن‌آرامی(Relaxation) روش رایجی برای تقویت آرامش زنان باردار است وبه صورت غیرمستقیم موجب آرامش جنین می شود.

-شنوایی جنین درحدود 20هفته بعدازلقاح به طورکامل کارمی کند و موسیقی، تأثیرمستقیم برآرامش اوخواهد داشت. همچنین افراد به موسیقی هایی که دردوران جنینی شنیده اند علاقه نشان می دهند.
-فعالیت های مختلف موسیقی(نواختن،رقصیدن،نرمش،دویدن و...) موجب بهبود وضعیت تحرک مفاصل وماهیچه ها وآفزایش هماهنگی آن ها می شود.
مثلاً نواختن پیانوبرای تقویت حرکات خم کردن وبازکردن انگشتان و  سازدهنی برای کنترل حرکات دست وهماهنگی آن با دهان به کارمی رود.
همچنین اگراین فعالیتها به صورت گروهی انجام شوند درتقویت مهارت های اجتماعی فرد مؤثرخواهدبود.

-فعالیت های موسیقی می تواند موجب شناخت بهتر اعضای بدن و درنتیجه کاربرد بهترآنها درفعالیتهای دیگرشود.
(دربسیاری ازاختلالهای ذهنی کودکان،اختلال درbody-imageوجود دارد یعنی کودک،اعضای بدن خودرا به درستی نمی شناسد ودرک نمی کند، درنتیجه نمی تواند ازآنها به درستی استفاده کند. اولین قدم درکاربرداعضای بدن،شناختن یا درک آنهاست.دربسیاری ازاختلالات روانی مثل اسکیزوفرنی نیز body-image، مختل می گردد.)

-ورزش کردن همراه با موسیقی موجب تحرک بیشترو کاهش احساس درد می گردد.

-دست زدن نشاط انگیزمی تواند ورم مفاصل انگشتان را صاف کند.

-موسیقی آرام موجب کاهش پرتحرکی وبی قراری در کودکان می شود.

-موسیقیدرمانی با تحریک بخشهای خاصی ازمغز، موجب بهبود توجه وتمرکزوحافظه ومهارتهای گفتاری می شود بنابراین دردرمان اختلالات توجه ویادگیری ونافذرشدی کمک کننده است.


-کودکان ID(کمتوان ذهنی)بسیاری ازمهارتهای خودیاری(مثل لباس پوشیدن ومسواک زدن و...) را می توانند درقالب شعروآواز یادبگیرند.(ازطریق شرطی کردن کودک با شعروآواز می توان بسیاری ازکارها را به آنها یادداد که مستقل انجام دهند.)

-گوش دادن به موسیقی آرام وبدون کلام درزمان قبل وبعد از مطالعه موجب ایجاد خلأ ذهنی وبهبودیادگیری می شود.

خلأذهنی به زبان ساده به این صورت،توضیح داده می شود. برای مثال وقتی مطلبی را مطالعه می کنیم،این مطلب به بخش خاصی ازمغزما می رود. این بخش به تدریج پرمی شود و درنتیجه پتانسیل یادگیری کاهش می یابد. اما می توان کاری کرد که اطلاعات این بخش به بخش دیگری ازمغز،منتقل شود و درنتیجه ظرفیت یادگیری،بالاتربرود. به همین فرآیند انتقال اطلاعات،خلأذهنی گویند. اگرهنگام مطالعه،ازآنچه که می خوانیم یادداشت برداریم قطعاًخلأذهنی ایجاد می شود ویادگیری،بیشتر.
موسیقی نیزچنین اثری بردستگاه عصبی مرکزی می گذارد. اما باید توجه کرد که موسیقی آرام وبدون کلام باید یا قبل یا بعد ازمطالعه باشد. استماع موسیقی همراه با مطالعه، ظرفیت یادگیری راکاهش می دهد وتوجه فردرا کم می کند.


-اگرروزخودرا بایک موسیقی تند شروع کنیم،هوشیاری را به طورکامل به دست آورده و بیشتر برای انجام فعالیت های روزانه آماده می شویم.

-گوش دادن به موسیقی درحین انجام کارهای روزانه به خصوص کارهایی که چندان موردعلاقه ی ما نیستند، موجب می شود که آن فعالیت ازحالت وظیفه، خارج شده وبه صورت سرگرمی دربیاید وازانجامش احساس لذت کرده و دیرترخسته شویم.

-پخش موسیقی آرام درهنگام غذا خوردن موجب عملکردبهتردستگاه گوارش می شود.(موسیقی تند،اثری متضاددارد)

-ریتم آهنگ ملایم درهنگام خواب می تواند خستگی واسترس را ازفرد دورکرده و روند به خواب رفتن را تسهیل کند.


=شرط مفید بودن موسیقی:

طبق مطالعات دانشمندان غربی:
-موسیقی مبتذل وشهوانی وپوچ وناهنجار، انسان رابه طورکامل ازواقعیت های زندگی جدا می کند وموجب ضعف اعصاب می گردد.

موسیقی هایی که درآهنگ آنها یا درشعرآنها یا درلحن خواندن شعرآنها و یا درتصویرآنها ابتذال،وجود دارد،آثارمنفی شان بیشترازآثارمثبتشان برجسم وروان انسان است. بنابراین عقل سلیم،حکم می کند که ازآنها اجتناب ورزیم.

مثلاًموسیقی های بیش ازحد تند و باصدای بلند، نیزمبتذل به شمارمی روند. چون انسان با شنیدن آنها کنترل خودرا ازدست می دهد و حرکاتی ازاو سرمی زند که هیچگاه درحالت عادی ازاو نمی بینیم. واین کارها علاوه برآسیب جسمی،موجب آثارروانی منفی می شوند.
موسیقی های عاشقانه ی منفی و مبتذل،غیرازآثارمنفی خود، دردین مبین اسلام نیزنهی شده اند. ازاین گونه موسیقیها درقرآن با نام (لهوالحدیث/درسوره ی لقمان/) نام برده شده و خداوند،مؤمنین را ازاستماع اینها نهی نموده است.

پس برخلاف تصوربرخی ازجاهلان به ظاهرعالم،موسیقی دراسلام،چهره ی منفی ندارد و به طورکامل،نهی نشده است.
تنها آواهای مبتذل،نهی شده اند که آن نیزحتی توسط دانشمندان غربی،تأیید گشته است.


موسیقی درمانی می تواند درترکیب با مداخلات کاردرمانی،موجب بهبود اثربخشی این مداخلات گردد.

/ 0 نظر / 11 بازدید