سخنانی زیبا وحکیمانه

شادی کجاست ؟ جای که همه ارزشمند هستند . حکیم ارد بزرگبر روی زمین چیزی بزرگتر از انسان نیست و درانسان چیزی بزرگتر از فکر او.
همیلتونجوانی که به بالا نمی نگرد ، نظرش به پایین می افتد و کسی که به را ه کمال نمی رود ، به پستی می گراید. دیسرائیلیدل کسی که خاطر شاه دادگر از او مکدر باشد جایگاه دیو است . حکیم بزرگمهرسکوی پرش و گزینش بهتر ، می تواند در هر گاه و جایی یافت شود . مهم آنست که تا آن زمان ، پاکی و شادابی خویش را نگاه داریم . حکیم ارد بزرگهنگامی که فیلسوفی معتقد است که مدام حواس انسانی او را می فریبد فیلسوف دیگری سوگند یاد می کند که هرگز حواس ما را نفریفته است . لافونتنهمیشه به خود اعتماد داشته باشید. اگر یک بار کاری را با موفقیت انجام داده باشید، باز هم می توانید.
آنتونی رابینزکسانی که دنیا را تکان داده اند در استعدادهای طبیعی نابغه نبوده اند ، بلکه بر عکس قوای عقلی آنان از حد معمول و متوسط تجاوز نمی کرده است ولی به یک صفت ممتاز بوده اند : ثبات و استقامت . دیسرائیلیجشن ها را می توان نرفت اما در سوگواری آشنایان باید همراه و غمخوار بود . حکیم ارد
بزرگفصیح ترین زبان عمل است . شکسپیرکسی ، رستاخیز و دگرگونی بزرگی را فراهم می آورد که پیشتر بارها و بارها با تصمیم گیری های بسیار خود ساخته شده باشد . حکیم ارد بزرگجنگ کشتارگاه کسانی است که همدیگر را نمی شناسند ، به نفع کسانی است که یکدیگر را می شناسند ولی همدیگر را نمی کشند . جنگ قوانین را خاموش می کند . سیسرونتمام شان و عظمت انسان در فکر است. بلز پاسکالهر آرزویی بدون پژوهش و تلاش ، به سرانجام
نخواهد رسید . حکیم ارد بزرگهرکس خود را نصیحت نکند ، به نصیحت
دیگران محتاج است . سعدی شیرازیاکنون به شما می گویم که مرا گم
کنید وخود را بیابید.وتنها آن گاه که همگان مرا انکار کردید، نزد شما باز خواهم آمد
. فریدریش نیچهآنکه به خرد توانا شد ، ترس برایش نامفهوم است .
حکیم ارد بزرگیکی از صحبت هایی که مرا سرگرم می نماید اظهارات
دانشمندان مذهبی و دینی است که بطرزی موثر در خصوص اراده و پیش بینی و مقصد و نقشه
های خدا صحبت می کنند و چنان به گفته خود اعتقاد دارند که گویی ظهر آن روز با خدا
ناهار خورده اند!!! . موریس مترلینگعشق به مراتب بزرگتر و فراتر
از جاذبه ی فیزیکی و جسمانی ای است که نسبت به شخص دیگری در خود احساس می کنیم .
عشق حتی به مراتب فراتر از ایمان به آرمان و غایتی برتر یا علاقه شور و اشتیاق نسبت
به روابط ، کار یا حتی خانواده است . باربارا دی آنجلیساگر ما صد
مرتبه باهوش تر و چیز فهم تر از این بودیم دنیایی که به نظر ما می رسد چندان شباهتی
به دنیای کنونی نداشت و اگر هزار مرتبه از این چیز فهم تر بودیم تفاوت دنیایی که به
نظرمان می رسید با این دنیا زیاد تر می شد.
زیرا دنیا جز خود ما و جز آنچه در
خود می بینیم و از خود می فهمیم چیز دیگری است!!!
برای چه می بایستی در آتش جهنم
بسوزم و دچار عذاب باشم ؟؟؟ گناه من چیست و چه کرده ام ؟؟؟
خواهید گفت که گناه
تو این است که خدا را نشناخته ای !!! ولی نشناختن خداوند گناه من نیست زیرا خود او
نخواست که من او را بشناسم و گرنه من را طوری می آفرید که قادر به شناسایی او
باشم.
تمام افکار و نظریاتی که من درباره خدا دارم او در وجود من قرار داده.زیرا
بالاخره باید این حقیقت را قبول کرد که همه چیز را خود او آفریده است و اگر گاهی هم
از خداوند سوال کنم که " تو کیستی و چیستی؟؟؟ " باز این پرسش را او در وجود من
گذاشته است.
بنابراین من چه گناهی دارم ؟؟؟ . موریس مترلینگاگر
برای رسیدن به آرزوهای خویش زور گویی پیشه کنیم ، پس از چندی کسانی را در برابرمان
خواهیم دید که دیگر زورمان به آنها نمی رسد . حکیم ارد بزرگمن
نمیدانم که به چه مناسبت اموات باید دارای مقام و احترام خاصی باشند.
برای چه
وقتی یکنفر مرد تمام خطاها و اشتباهات او را فراموش کرده و در عوض درباره محاسن و
مزایای او صحبت میکنند ؟!؟!؟!
حتی اگر بعد از مرگ او خیانت ها و گناهان جدیدی از
مرده کشف شود او را می بخشند.
پس از این قرار تا وقتی که شخص فوت ننماید ما
آنطور که شاید و باید او را دوست نداریم.
حال خیلی غریب است که ما درباره آنهایی
که زنده هستند اینطور رفتار نمی کنیم و اگر درباره آنها اینطور رفتار می کردیم
زندگی ما در این جهان خیلی لذت بخش می شد و بسیاری از مصائب و بدبختی ها از بین می
رفت !!! . موریس مترلینگموفقیت نیز ناشی از آغازگری و ابتکار ،
پشتکار و بیان واضح عشق و محبت عمیق قلبی است. آنتونی رابینزکسی که
چند آرزوی درهم ورهم دارد به هیچ کدام از آنها نمی رسد مگر آنکه با ارزشترین آنها
را انتخاب کند و آن را هدف نهایی خویش سازد . حکیم ارد بزرگهرگز در
میان موجودات مخلوقی که برای کبوتر شدن آفریده شده کرکس نمیشود. این خصلت در میان
هیچ یک از مخلوقات نیست جز آدمیان. ویکتورهوگوهر چه تعهد خود را
نسبت به چیزی بیشتر کنید ، عشق و شور و حال بیشتری نسبت به آن چیز در خود احساس
خواهید کرد . باربارا دی آنجلیساز آنچه باعظمت است یا باید هیچ
نگفت یا با عظمت سخن گفت و با عظمت سخن گفتن یعنی به دور از آرایش وآلایش . فریدریش
نیچهآینده جوانان را از روی خواسته ها ، و گفتار ساده اشان ، می
توان پی برد . نپنداریم که میزان دارایی و یا امکانات ، دلیلی بر پیروزی و یا شکست
آنهاست ، مهم خواسته و آرزوی آنهاست . حکیم ارد بزرگبه من بگو قبل
از آمدن به این دنیا کجا بودی؟ تا بگویم بعد از مرگ کجا می‌روی .
شوپنهاورباید زیاد مطالعه کنید تا بدانید که هیچ نمی دانید
منتسکیوانسان هر قدر بیشتر بداند به همان اندازه نقطه های استتار
بدست می آورد . ل – فوئر باخبه آرزوهایی خویش ایمان بیاورید و
آنگونه نسبت به آنها باندیشید که گویی بزودی رخ می دهند . حکیم ارد
بزرگخردمند آن نیست که چون در کاری می‌افتد بکوشد تا از آن کار
بیرون آید، خردمند آنست که بکوشد در کاری نیفتد . نصیحه الملوکبه
کارهای زشت عادت مکن زیرا ترک آن دشوار است. ضرب‌المثل فارسیمانند
علما بنویس و مانند توده مردم حرف بزن. ضرب‌المثل هندیاینکه بعضی
ها می ترسند یا افسرده می شوند به این علت است که آنان سر رشته امور را از دست داده
اند مسئولیت احساس شان بابت احساس بدی که دارند مسئولیت را از سر خود باز می کنند
چون برای شان راحت تر است که دیگران را مسئول زندگی خود بدانند تا بگویند:باعث بروز
چنین احساساتی خودم هستم. وین دایرتوان آدمیان را، با آرزوهایشان
می شود سنجید . حکیم ارد بزرگعقل بی عاطفه خطرناک است و عاطفه بدون
عقل قابل اعتماد نیست، آدم کامل آنست که هم عقل دارد و هم عاطفه . ویلیام
تناگر مراقب سلامت خود نباشید، مشکل است که بتوانید از عواطف خود
بهره مند شوید . آنتونی رابینزالماس را جز در قعر زمین نمی توان
یافت و حقایق را جز در اعماق فکر نمی توان کشف کرد. ویکتور
هوگوهمواره تنهایی ، توانایی به بار می آورد . حکیم ارد
بزرگشجاعت داشته باش تا با حقیقت رو به رو شوی .
استونگفتگو با آدمیان ترسو ، خواری بدنبال دارد. حکیم ارد
بزرگبرای آدم بهانه گیر همیشه بهانه وجود دارد . ضرب المثل
آلمانیدروغ آیین اربابان و بردگان , و حقیقت خدای انسان های آزاد
است . ماکسیم گورکیخوش نامی بزرگترین فر و افتخار هر آدمی است .
حکیم ارد بزرگیک اراده خم نشونده ، بر همه چیز، حتی بر زمان قالب
می آید. شاتو بریاننشاط و خوشدلی ، اعتماد به نفس شما را تقویت و
زندگی را دلپذیرتر می سازد و باعث می شود که اطرافیان شما شادی بیشتری را احساس
کنند. خوشدلی به معنی خوشخیالی و فرار از مشکلات نیست بلکه نشانه هوش و ذکاوت شماست
. آنتونی رابینزشاید مانند کودکی باشیم که در کنار دریا با سنگ
ریزه ها و صدفهای زیبا بازی می کند اما غافل ار آنیم که دریایی بس بزرگ و اقیانوسی
بی کران در مقابل دیدگانمان وجود دارد که در اعماق آن اسرار عظیم و شگفت انگیز
نهفته است . نیوتنهر پیوستنی آگاهی و میوه ای نو به ارمغان می آورد
. حکیم ارد بزرگدوستی برای خود برگزین که به گاه سختی و درماندگی
مددکارت باشد. حکیم بزرگمهروقتی ارتباط عاشقانه ات به انتها میرسد
، فقط به سادگی بگو همه اش تقصیر من بود . جکسون براونآگاهی تنها
راه رسیدن به آزادی است . حکیم ارد بزرگافزونی دانش گذشته، افزونی
تاریخ انسان را پژمرده خواهد ساخت و بزدل. در حالیکه انسان باید قادر باشد گذ شته
را در خد مت حال دربیاورد. البته اگر بتوانیم خوب یاد بگیریم که تاریخ را وسیله ای
برای زندگانی قرار دهیم . فردریش نیچهتو، جدا از دیگران نیستی ،
قضاوت در مورد کارهای خوب دیگران هم دست کمی از قضاوت در مورد کارهای بدشان ندارد.
وین دایرمردمی که نگاه ملی و آرزوهای خویش را به فراموشی سپرده اند
، همچون بیماران آسیب پذیرند . حکیم ارد بزرگجمال اگرچه مایه شرافت
است ولی مقرون به هزاران شر و آفت است . شوپنهاورکجاست سینه کش
کوهستان سرد و بلندی که گامهای برآزندگان را بر تن خویش به یادگار نداشته باشد ؟ .
حکیم ارد بزرگبرآزندگان دستی و دامنی برای کاشتن دارند ! تا کدام
فرزند برداشت کند ؟... حکیم ارد بزرگارزش مرد به ارزشی است که برای
وقت خود قائل می شود . آلبرت هوباردتنها ابزار موفقیت که قطعا به
آن نیاز دارید ، صرف نظر از اینکه کارتان چیست ، این است که بیشتر و بهتر از آنچه
از شما انتظار می رود کارایی داشته باشید و خدمات عرضه کنید. آگ
ماندینودر هنگام توانایی اگر بستانکاری دیگران را ندهی ، بویژه
هنگامی که او درمانده باشد ، فر و جایگاه خویش را برای همیشه از دست می دهی . حکیم
ارد بزرگدوستان عبارت از خانواده ای هستند که انسان اعضای آن را به
اختیار خود انتخاب کرده است . آلفونس کارانسان عاقل همیشه از
بدگویی هایی که از او میشود استفاده میکند. ژرژبانهاستعداد آدمی را
می پوشاند و وقتی استعدادش کاهش یافت آنچه هست نمایان می شود . فردریش
نیچهتنها کسانی از آرزوهای نیک جوانان واهمه دارند که بر جایگاه
خویش بیمناکند . حکیم ارد بزرگانسان جائزالخطاست بخشاینده خداست.
الکساندر پوپکلمه "نه" در زبان یک زن به معنی جواب منفی نیست. سر
فیلیپ سیدنیبیش از حد عاقل بودن کار عاقلانه ای نیست .
مارونشادی زمان و مکان نمی خواهد کافی است دل بخواهد. مارسل
پروستآرزوهای جوانان را خوار و کوچک مپندارید که سرآغاز کوهستانی
آسمان خراش و یا دره ایی گود و ناپیداست . حکیم ارد بزرگتجربه
بهترین درس است هر چند حق التدریس آن گران باشد. کارلایل

/ 0 نظر / 12 بازدید